Opšti uslovi poslovanja


Opšti uslovi poslovanja Kupipoklon poklon karticom (u daljem tekstu „Opšti uslovi poslovanja“) pravna su osnova za poslovanje Kupipoklon poklon karticom. Opšti uslovi poslovanja obvezujući su i za Izdavača i kupca, odnosno korisnika Kupipoklon poklon kartice (u daljem tekstu „Korisnik“). Kupovinom ili korištenjem Kupipoklon kartice, Korisnik prihvata sve odredbe važećih Opših uslova poslovanja.

Član 1.

Izdavač Kupipoklon poklon kartice (u daljem tekstu „Kupipoklon kartica“) je kompanija Promotim d.o.o. Sarajevo, Hasana Sušića 17, 71000 Sarajevo (u daljem tekstu Izdavač).

Član 2.

Kupipoklon kartica je vjerodostojna kartica zaštićena jedinstvenim serijskim brojem koja se, u skladu s Opštim uslovima poslovanja, može zamijeniti za robu i/ili usluge na partnerskim prodajnim mjestima Izdavača (u daljem tekstu „Prodajna mjesta“).

Pod pojmom „Kupipoklon kartica“ podrazumjevaju se: „Kupipoklon kartica“ koja se može iskoristiti na bilo kojem prodajnom mjestu u Kupipoklon mreži; „Shopping center poklon kartica“ koja se može iskoristiti na prodajnim mjestima Kupipoklon mreže koja se nalaze u sklopu shopping centra čije su ime i/ili logotip sadržani na kartici; „Brendirana poklon kartica“ koja se može iskoristiti na prodajnim mjestima čije su ime i/ili logotip sadržani na kartici.

Kupipoklon kartica na sebi sadrži sljedeće informacije: ime i prezime nosioca kartice (opciono), logotip Kupipoklon, vrijednost kartice izražena u KM, jedinstveni sigurnosni broj kartice, sigurnosni kod u kombinaciji brojeva i slova (opciono), rok važenja kartice i QR kod za pristup spisku Prodajnih mjesta na kojim kartica može biti iskorištena (opciono).

Shopping center poklon kartice i brendirane poklon kartice pored navedenih informacija sadržavaju još i logotip shopping centra, odnosno brenda.

Kupipoklon kartica može biti izdata od strane Izdavača u fizičkom ili elektronskom obliku.

Član 3.

Kupovina Kupipoklon kartice moguća je offline, putem prodajne mreže Izdavača, kao i online putem web shopa www.kupipoklon.ba

Član 4.

U ovisnosti od vrste Kupipoklon kartice, ista se može iskoristiti na svim Prodajnim mjestima navedenim na web stranici www.kupipoklon.ba ili na Prodajnim mjestima pojedinačnog brenda/shopping centra u slučaju brendiranih Kupipoklon kartica.

Spisak prodajnih mjesta Korisnik može dobiti skeniranjem QR koda na poleđini Kupipoklon kartice.

Član 5.

Kupovina Kupipoklon karticom je moguća u visini iznosa navedenoj na kartici Ako vrijednost Kupipoklon kartice nije dovoljna za kupovinu, Korisnik nadoplaćuje razliku vrijednosti kupljene robe/usluge. Ako je vrijednost kupovine niža od vrijednosti navedenoj na kartici Prodajno mjesto ne može vratiti kusur.

Kupipoklon ne može se zamijeniti za gotovinu i nije moguća isplata preostalog iznosa vrijednosti.

Kupipoklon kartica vezana je za internu platformu Izdavača, Kupipoklon Stores. Ako navedena platforma nije dostupna i ako nije moguća provjera Kupipoklon kartice, kupovina Kupipoklon karticom (do ponovne uspostave platforme) nije moguća.

Član 6.

Prodajno mjesto je dužno omogućiti Korisniku Kupipoklon kartice kupovinu robe/usluge, bez izuzetka, po zvaničnim cijenama koje vrijede na dan prodaje i bez zaračunavanja dodatnih troškova, izuzev troškova razlike u vrijednosti robe/usluge, za plaćanje robe/usluga koje su u većoj vrijednosti od vrijednosti kartice.

Prodajno mjesto, svojim internim pravilnikom može detaljnije definisati uslove prihvata Kupipoklon kartice, ali odredbe tog pravilnika ne smiju biti u suprotnosti sa ovim Opštim uslovima poslovanja. U slučaju postojanja internog pravilnika, Prodajno mjesto je dužno informisati Korisnika o istom.

Korisnicima koji su robu/usluge kupili putem Kupipoklon kartice Prodajno mjesto će omogućiti zamjenu za drugu robu/usluge ili povrat novca u skladu sa pravilnikom Prodajnog mjesta, odnosno po istim uslovima kao i za druge kupce.

Član 7.

Kupipoklon kartice vrijede 1 (jednu) godinu od datuma izdavanja. Brendirane Kupipoklon kartice mogu imati rok trajanja, koji će varirati u zavisnosti od Prodajnog mjesta. Rok važenja Kupipoklon kartice mora biti jasno naveden na istoj.

Nakon dana isteka valjanosti, Kupipoklon kartica se ne može koristiti i vrijednost navedena na istoj više nije raspoloživa, odnosno propada. Korisnik Kupipoklon kartice sam mora voditi evidenciju isteka valjanosti jer prethodno ne prima obavijest o isteku valjanosti Kupipoklon kartice.

Član 8.

Korisnik Kupipoklon kartice, bez ograničenja, može prenijeti na treću osobu. Prenosom Kupipoklon kartice novi korisnik dobija sva prava koja je imao i prethodni korisnik. Izdavač nije dužan provjeravati identitet pojedinca i ne odgovara za gubljenje, uništavanje ili moguću zloupotrebu Kupipoklon kartice.

Član 9.

Izdavač ne preuzima odgovornost za gubitak ili krađu Kupipoklon kartice i svu moguću nastalu štetu nastalu zbog neopravdanog raspolaganja Kupipoklon karticom.

U slučaju gubitka Kupipoklon kartice Korisniku ne pripada pravo na zamjenu, niti se može tražiti poništenje iste.

Član 10.

U slučaju greški i nejasnoća vezanih sa unovčavanjem Kupipoklon kartice, Korisnik reklamaciju rješava na Prodajnom mjestu, gdje je obavio kupovinu Kupipoklon karticom.

Član 11.

Navedeni Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu na dan njihove objave na web stranici www.kupipoklon.ba. Valjanošću navedenih Opštih uslova poslovanja prestaje valjanost svih prethodnih verzija.

Izdavač pridržava pravo da u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave promijeni Opšte uslove poslovanja. Promjene Opštih uslova poslovanja stupaju na snagu na dan njihove objave na web stranici www.kupipoklon.ba.

Član 12.

Zakonski je kažnjivo neovlašteno i nezakonito korištenje Kupipoklon kartice. Izdavač može odbiti poslovanje Kupipoklon karticom ako utvrdi da je krivotvorena, ako je istekao rok valjanosti ili ako je Kupipoklon kartica jako uništena ili oštećena da se s nje ne može iščitati sadržaj, odnosno serijski broj i vrijednost kartice.

Član 13.

Mogući sporovi između Kupca, odnosno Korisnika Kupipoklon kartice i Izdavača strane će pokušati riješiti dogovorom, a u slučaju da ne uspiju, spor rješavaju pred stvarno nadležnim sudom u Sarajevu.