Opšti uslovi poslovanja


Opšti uslovi poslovanja definišu međusobne odnose i predstavljaju osnovu za sklapanje Ugovora o prodaji poklon bonova (u daljem tekstu: Poklon-bonovi), između online servisa kupipoklon.ba (u daljem tekstu: kupipoklon.ba) i kupca poklon-bonova (u daljem tekstu: Kupac).

Član 1.

Kupipoklon.ba obavlja uslugu vršenja prodaje poklon-bonova u ime i za račun prodajnih mjesta(u daljem tekstu: Prodavnica).

Član 2.

Poklon-bonove Kupac može naručiti putem interneta. Narudžba je fiksna i obvezujuća i ne može biti mijenjana niti stornirana. Obavezni elementi narudžbe su: ime, prezime, broj kontakt telefona, adresa  i e-mail adresa (za poslovne korisnike i naziv kompanije, ID I PDV broj), kao i ime i prezime nosioca poklon-bona. Kupipoklon.ba zadržava pravo da obavezne elemente narudžbe koriguje prema potrebama.

Član 3.

Kupac garantira za tačnost i istinitost podataka iz prethodnog članka. Ukoliko Kupac navede netačne ili lažne podatke u narudžbi, Kupac snosi svu odgovornost za posledice koje zbog toga nastanu, u skladu sa zakonom. Kupipoklon.ba ne odgovara za štetu koju Kupac nedozvoljenim ponašanjem učini trećim osobama. Kupipoklon.ba ne odgovara za povredu prava na privatnost i sigurnost Kupca koju na Internetu izvrši treća osoba. Kupipoklon.ba ne odgovara za štetu koja nastane za Kupca ili treću osobu usljed povrede obaveze Kupca na čuvanje tajnosti podataka o sadržaju podataka iz svoje narudžbe.

Član 4.

Narudžba putem interneta postaje obvezujuća za Kupca trenutkom pritiska na link “Izvrši narudžbu”, a za Kupipoklon.ba u trenutku dodjeljivanja transakcijskog broja, koji se automatski dodjeljuje u posljednjem koraku postupka kupovine. Kupipoklon.ba potvrdu o izvršenoj transakciji automatski šalje Kupcu putem e-maila. Ukoliko je e-mail adresa kupca netačna, i kao takva bude registrovana na Kupipoklon.ba serveru, Kupipoklon.ba ne garantira za korektno obavljanje postupka naručivanja.

Član 5.

Naručeni poklon-bon Kupac mora platiti i preuzeti u roku naznačenom na potvrdi o izvršenoj narudžbi, koja se prikazuje zajedno sa transakcijskim brojem. Rok se računa od 00 sati prvog sljedećeg dana poslije datuma naručivanja. U slučaju da posljednji dan roka bude nedjelja ili praznik, kao posljednji dan roka računa se prvi sljedeći radni dan. Ukoliko kupac poklon-bon ne preuzme u dogovorenom roku, isti će biti automatski storniran. Kupac u tom slučaju gubi sva prava koja su proistekla iz postupka naručivanja. Plaćanje je moguće izvršiti pouzećem ili putem bankarske transakcije.

Član 6.

Opšti uslovi poslovanja su objavljeni na internet adresi Kupipoklon.ba i smatra se da je Kupac u trenutku pritiska na link “Izvrši narudžbu” potvrdio da je upoznat sa ovim uslovima i da je saglasan sa njihovom primjenom.

Član 7.

Opšti uslovi poslovanja kao i njihove izmjene i dopune stupaju na snagu trenutkom objavljivanja na internet adresi Kupipoklon.ba. Kupipoklon.ba zadržava pravo promjene Opštih uslova poslovanja.

Član 8.

U slučaju nesporazuma u vezi provedbe ovog  Ugovora, strane se obavezuju da nastali spor pokušaju riješiti dogovorom, a ako ne uspiju, spor spada pod nadležnost Suda u Sarajevu.